Information om behandling av personuppgifter avseende Futur Pensions pensionsprodukter

I tillägg till, och i förekommande fall med ändring av, den information som finns tillgänglig på www.futurpension.se/gdpr gäller följande information för Futur Pensions behandling av personuppgifter avseende pensionsprodukter.

  • Personuppgifter inhämtas även från Bolagsverket i förekommande fall för att till exempel kontrollera vem som har rätt att företräda bolaget.
  • Vi behandlar även personuppgifter, till exempel namn, personnummer, medborgarskap, adress, hemvist och kontaktuppgifter, om försäkrad (om annan än försäkringstagare), premiebetalare (om annan än försäkringstagare), förmånstagare (i tillämpliga fall), samt kontaktperson för företaget (i förekommande fall).
  • Vi behandlar även bl.a. uppgifter om ditt yrke, försäkringsmoment, uppgifter rörande din hälsa (i förekommande fall), förmånstagarförordnande (i förekommande fall), betalnings- och utbetalningsuppgifter, skattehemvist, samt (i förekommande fall) uppgifter rörande personer i en politiskt utsatt ställning (PEP).
  • Om du har samtyckt till behandlingen av hälsouppgifter gäller följande:

    Innan du har tecknat en pensionsprodukt hos oss utgör ditt samtycke laglig grund för behandlingen av hälsouppgifter. När du har tecknat en pensionsprodukt med oss är laglig grund för behandlingen av hälsouppgifter att behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

    Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Återkallande av samtycket avser framtida behandlingar och påverkar inte lagligheten av behandlingar som har utförts med stöd av lämnat samtycke.

Personuppgiftsansvarig:

Futur Pension, 516401-6643

Linnégatan 18
Box 24012
104 50 Stockholm

Kontaktuppgifter till Futur Pension och vårt dataskyddsombud framgår av den allmänna informationstexten.