Att skapa en positiv upplevelse, nu och i framtiden, är vår vision. Den avspeglas i allra högsta grad i vårt hållbarhetsarbete. Det handlar inte bara om ett schyst, etiskt och respektfullt beteende. Det är lika mycket ett ansvarstagande för att det vi nu skapar, producerar och levererar ska upplevas lika positivt om 10, 20 eller 50 år. Det förutsätter långsiktighet, ärlighet och transparens.

Futur Pensions hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete kretsar både kring sparande och kring Futur Pension som arbetsplats och arbetsgivare. Vi vill leva som vi lär, och därför har vi gjort ett antal åtaganden.

Vårt arbete med de globala målen

Vårt arbete med de globala målen

Tre av de globala målen för en hållbar utveckling som vi har ett starkare fokus på är nummer 5 om jämställdhet, nummer 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och nummer 13 om att bekämpa klimatförändringarna.

5. Jämställdhet

5. Jämställdhet

Futur Pension arbetar proaktivt för att vara en jämställd arbetsplats. En inkluderande kultur som är menad att återspegla mångfalden hos företagets kunder och omvärld är något som vi värderar högt. Vi har analyserat löner för att se till att inga oresonliga löneskillnader finns inom företaget, och vi gör kontinuerliga medarbetarundersökningar för att hitta eventuella förbättringsområden. Undersökningarna är anonyma och låter våra medarbetare kommentera arbetsmiljön ur flera olika aspekter, bland annat jämställdhet på jobbet. Utöver detta har vi en jämställdhets- och mångfaldspolicy på plats.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Länge har vi haft en låg personalomsättning och vi är måna om att fortsätta hålla den låg genom att värna om våra medarbetares välmående.
Ett visselblåsarsystem finns på plats för att uppmana alla medarbetare att alarmera vid misstanke om korruption eller missförhållanden på jobbet. Utöver detta pågår enkätundersökningar med jämna mellanrum för att lyfta personalens åsikter. Medarbetare med personalansvar har fått en utbildning i hur resultaten ska avläsas och hur diskussioner ska tas upp med sitt team.

13. Bekämpa klimat­förändringarna

13. Bekämpa klimat­förändringarna

Att mäta och förbättra det egna beteende är en självklarhet, men att se över vår indirekta påverkan är minst lika viktigt. Därför har vi initierat en dialog med våra leverantörer samt fondbolagen som vi jobbar med för att påverka dem till att se över sina koldioxidavtryck - i syfte att minska utsläppen.
Futur Pensions förvaltade kapital kan få en stor påverkan på omvärlden beroende på var kapitalet placeras. Här har vi en enorm möjlighet att underlätta för våra kunder att placera sitt sparande mer hållbart. Detta gör vi genom att beakta hållbarhetsaspekter när vi väljer in nya fonder, erbjuda flera filtreringsfunktioner så att kunder enkelt kan sortera fram fonder som är mer hållbara och genom att ge de rådgivare som vi samarbetar med stöd i hur de kan presentera hållbarhetsaspekter i olika placeringar.

Hållbarhetscertifierad personal

Hållbarhets­certifierad personal

Vi vill att alla handlingar inom företaget ska präglas av ett hållbarhetstänk. Därför har hela vår personal gått en kurs om hållbarhet i finansbranschen med ett avslutande certifieringstest. Vi fick fördjupa våra kunskaper om bland annat klimatrisker och placeringars betydelse för en mer hållbar värld - och hur vi själva kan påverka. Alla nyanställda på Futur Pension får ta del av kursen i sin introduktion, och hela personalen ska årligen uppdatera sina kunskaper i ämnet.

Co2-avtrycksmätning

CO2-avtrycks­mätning

Vi mäter och följer upp vårt egna CO2-avtryck sedan 2020 med målet att minska avtrycket för varje år. För att minska avtrycket har vi bland annat minskat affärsresor och övergått till videokonferenser, vi reducerar fysiska brevutskick genom att kommunicera digitalt och vi har tagit sikte mot att enbart ha elbilar som tjänstebil. 

Anslutna till Global Compact

Signerat Global Compact

Futur Pension är med i världens största hållbarhetsinitiativ som har syftet att mobilisera en global rörelse inom näringslivet för en mer hållbar framtid. När man har signerat förbinder man sig till att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och rapportera om det till FN. Arbetet grundas i Global Compacts 10 grundläggande principer som berör mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. 

ISS ESG Pooled Engagement

ISS ESG Pooled Engagement

Att ingå i detta initiativ innebär att Futur Pension, tillsammans med andra institutionella kapitalägare, proaktivt och reaktivt påverkar bolag i de frågor som fångas upp i ISS ESGs hållbarhetsscreening. Screeningen flaggar för bolag som bedöms bryta mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption, kontroversiella vapen och arbetsrätt. I slutet av varje år presenteras en rapport över arbetet med pooled engagement. Futur Pensions Pooled Engagement-rapport för 2021 finner du här, motsvarande rapporter för 2020 här och för 2019 här.

Undertecknat PRI

Undertecknat PRI

PRI står för Principer för Ansvarsfulla Investeringar och är ett globalt initiativ för att öka ansvaret kring ESG-frågor (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning). Vi har skrivit under PRI:s 6 principer där vi bland annat lovar att vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls-, och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och vårt arbete. 

Medlem i Swesif

Medlem i Swesif

Swesif är ett oberoende forum för hållbara investeringar. Vi är medlemmar sedan september 2020. Namnet Swesif står för ”Sveriges forum för hållbara investeringar” och här får vi på Futur Pension möjligheten att diskutera hållbarhet med andra svenska bolag för att lära oss mer. De erbjuder även faktabladet ”hållbarhetsprofilen” till majoriteten av våra fonder, innehållande information om hur de beaktar olika hållbarhetsaspekter. 

Fler hållbarhetsinitiativ som vi deltar i

Fler hållbarhetsinitiativ som vi deltar i

Futur Pension sätter inte stopp för hållbarhetsarbetet här. Vi är ständigt ute efter att utveckla vårt stöd till organisationer som brinner för en bättre miljö och för sociala frågor. Exempelvis har vi anslutit oss till Fossilfritt Sverige, och gått med i SHE Index.

 

Fossilfritt Sverige

Sverige har en ambition om att bli klimatneutralt till 2045 och för att det ska bli möjligt är det viktigt att alla delar av samhället är med och bidrar till klimatomställningen. Fossilfritt Sverige redovisar hur långt vi har kommit i denna omställning, samt vilka utmaningar och insatser som görs. Företag kan ansluta sig och redovisa sina klimatmål, vilket vi på Futur Pension har gjort med syftet att tillsammans med andra jobba för att bli klimatneutrala.

 

SHE Index

Vi har även gått med i SHE Index för att ytterligare fokusera på vårt jobb med jämställdhet och mångfald. Genom att använda oss av SHE Index kan vi ta fram ett index för hur långt vi har kommit med vårt arbete och vi kan inspireras av hur andra företag jobbar med dessa frågor. SHE Index erbjuder ett verktyg som hjälper företag att analysera jämställdhetsarbetet inom bolaget. Genom att svara på frågor inom 6 olika kategorier görs en analys över hur långt fram bolaget är inom arbetet med jämställdhet och mångfald samt en jämförelse med hur branschen ser ut.

 

Women’s Empowerment Principles

Ett av de globala målen för hållbar utveckling är jämställdhet och det är ett av de mål som Futur Pension valt att fokusera extra mycket på. Som ett led i det har vi valt att underteckna Women’s Empowerment Principles (WEPs). WEPs är ett initiativ etablerat av UN Global Compact och UN Women och det är en uppsättning principer som har till syfte att vägleda företag i hur man främjar jämställdhet på arbetsplatsen, marknaden och i samhället i stort.

 

Science Based Targets

Futur Pension har som målsättning att bidra till att uppnå målen i Parisavtalet. För att möjliggöra detta har vi åtagit oss att följa Science Based Targets-iniativet (SBTi). Under 2022 kommer vi att fastställa mål för hur vi ska minska våra koldioxidutsläpp samt med hur mycket.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den 10 mars 2021 trädde disclosure­förordningen ikraft, som bland annat reglerar hur försäkringsbolag ska informera sina investerare och kunder om ESG-faktorerna. Futur Pension har samlat den information som i enlighet med förordningen ska offentliggöras på företagets hemsida i detta dokument. Dokumentet uppdaterades senast per 2023-01-01. 

 

Våra hållbarhetsanalyser

Hållbarhet är ett vitt begrepp och det kan ofta vara svårt att veta hur man bedömer hållbarheten i fondernas placeringar. Det kan handla om miljöhänsyn, sociala aspekter, bolagsstyrning, eller etiska perspektiv. Vi vill underlätta för dig som vill spara hållbart genom att ge dig tillgång till en rad externa verktyg och oberoende hållbarhetsinformation som man kan utgå ifrån i sitt fondval. Företag kan dessutom välja fondtorget Futur Hållbarhetsinriktat till sina anställda. Här har vi samlat ett urval av våra mest hållbara fonder som inte har några innehav i ifrågasatta branscher. Du kan även räkna med låga koldioxidutsläpp och att fonderna har som inriktning att främja bland annat miljörelaterade- eller sociala egenskaper. Läs hela beskrivningen av Futur Hållbarhetsinriktat här.

Inträdeskraven till våra fondtorg

Redan innan vi tar in nya fonder till våra fondtorg ställer vi ett antal krav. Alla nya fondbolag som vi tar in ska bidra till att hållbarheten inom fondkategorin förbättras, ska ha undertecknat PRI, och även vara klassificerade som artikel 8 eller 9 enligt disclosureförordningen (SFDR). Vi lägger stor vikt vid hur fonder jobbar med påverkan och exkluderingar, och tar utöver detta hänsyn till Morningstars hållbarhetsvärde, CO2-värde, involvering av koldioxidlösningar, fossila bränslen samt eventuella innehav i tobak, alkohol och kommersiell spelverksamhet. Vi tar aldrig in fonder med nuvarande innehav i pornografi eller kontroversiella vapen. Cirka en gång i månaden anordnar Futur Pension ett fondforum där vi fattar beslut om förändringar i fondutbudet, om en fond skall tas in eller om en fond skall bytas ut. 

Hållbarhetsfiltrera efter dina preferenser

På vår fondsida ligger alla våra olika fondtorg. Beroende på vilken rådgivare eller vilket kollektivavtal man har ser utbudet annorlunda ut. Med hjälp av följande verktyg går det att jämföra fonderna och se aktuell hållbarhetsinformation. 

SFDR – Disclosure­förordningen

SFDR står för Sustainable Financial Disclosure Regulation och finns till för att investerare ska kunna jämföra olika finansiella produkter ur ett hållbarhetsperspektiv, samt för att förhindra att företag framställer sig som bättre för miljön än vad de i själva verket är. Mörkgröna fonder som klassas enligt artikel 9 i SFDR har innehav som gör en positiv inverkan på miljö och samhälle, och som samtidigt inte skadar något annat hållbarhetsmål. Ljusgröna fonder som klassas enligt artikel 8 är en bred kategori och innehåller allt från de som exkluderar vissa sektorer till de som tar stor beaktning till hållbarhetsfrågor i sina beslut. Om en fond inte är vare sig ljusgrön eller mörkgrön tillhör den artikel 6, vilket innebär det att den inte beaktar någon, eller bara grundläggande hänsyn till hållbarhetsfrågor.

Morningstar Hållbarhets­betyg

I bedömningen tar man hänsyn till ESG frågor som innefattar sociala frågor, bolagsstyrning och miljön. Antalet jordglober visar hur bolagen i fonden hanterar hållbarhetsrisker jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Betyget baseras på data från Sustainalytics.

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisken i portföljen är ett absolut mått och jämförbart med andra fonder, oavsett fondkategori. Risken anges på skalan Låg – Medel – Hög. Nivåerna baseras på analys från Sustainalytics och indikerar hur väl bolagen i fonden hanterar sina viktigaste hållbarhetsrisker (miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning). Hållbarhetsrisken kan förändras över tid, då företagen i fonden kan förändra sitt hållbarhetsarbete och/eller fondens sammansättning kan ändras. Mer information om metodiken finns på Morningstars hemsida.

Involvering av koldioxid­lösningar

Det handlar inte bara om att välja bort det dåliga utan även att välja det som är bra. Siffran som går mellan 0 och 100 visar hur många procentandelar av fonden som investeras i bolag som har minst 0,1% av sin omsättning från skapandet av koldioxidlösningar. Med koldioxidlösningar menas produktion av förnybar energi, förnybara energistödjande produkter/tjänster, energieffektivitet, energieffektivitetsdistribution och hantering, energieffektivitetsmaterial, energieffektivitetsindustriella system och processer, Gröna byggnadsutveckling, Gröna transportfordon, Gröna transporttekniker, Gröna transporttjänster och Gröna transportinfrastrukturengagemang. Ju högre siffra desto bättre.

Morningstar Lågt CO2

Det gröna lövet innebär att innehavet i fonden har en låg exponering mot fossila bränslen. För att få markören behöver fondens ”Carbon Risk Score” vara under 10 de senaste 12 månaderna, och dessutom får innehavets exponering mot fossila bränslen inte överstiga 7%. Med lövet är alltså fondens utsläpp lägre än genomsnittet, och fondens innehav är generellt sett i linje med övergången mot en fossilsnål ekonomi.

Fossila bränslen

Sustainalytics, som bidrar med data till Morningstars hållbarhetsgranskningar, ger oss även en siffra som visar den procentuella andelen av fondens innehav som är involverade i fossila bränslen. Ju lägre siffra desto bättre.

Svanenmärkning

I dag finns det ett fåtal fonder som blivit Svanenmärkta och vi är stolta över att ett par av dem finns i vårt sortiment. Kraven för att en fond ska bli Svanenmärkt är bland annat att den investerar i företag som aktivt jobbar med hållbarhet och att den helt avstår från att investera i företag som sysslar med exempelvis kol, tobak och vapen.

Normbaserad screening

ISS ESG screenar fondernas innehav för att kunna bedöma om bolagen strider mot globala normer för bolagsstyrning. Det normativa ramverket bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling, vilket inkluderar FN:s principer för mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Hållbarhetsnivå

Futur Pensions egna fondbetyg går från 1 till 5 och visar ett övergripande ESG-resultat i relation till andra fonder. Ju högre siffra desto bättre betyg. ESG står för Environment, Social and Governance (Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning), vilket är tre viktiga fokusområden som används för att mäta och bedöma hållbarhet. Vilken ”hållbarhetsnivå” som en fond tilldelas baseras på en viktad ESG-bedömning, med stöd från över 700 datapunkter som utvärderar bolagens prestation. Om fondens ESG-prestation är lägre jämfört med andra fonder innebär det ett lägre betyg, det vill säga en lägre hållbarhetsnivå.

Relative Carbon Footprint

ISS ESG levererar denna hållbarhetsgranskning som visar fondens koldioxidavtryck i förhållande till fondens storlek, och i jämförelse med andra fonder i samma kategori. En positiv siffra visar hur fonden har ett förhållandevis lägre koldioxidavtryck, medan en negativ siffra visar att fonden har ett högre koldioxidavtryck än kategorin. Siffran ska läsas i procent, men har ingen fast skala. En fond kan exempelvis ha en siffra som understiger -100 vilket innebär att fonden har ett relativt CO2-avtryck som är mer än dubbelt så högt som genomsnittet.

Positiv SDG-påverkan

ISS ESG mäter i vilken utsträckning fondens innehav i sin helhet har en positiv påverkan på FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG – Sustainable Development Goals). Denna mätning visar hur stor procentandel som har en positiv påverkan på en eller flera av de globala målen. Ju högre siffra desto mer betydande är fondens positiva påverkan för en hållbar utveckling.

PRI - Principer för ansvarsfulla investeringar

Vi visar vilka fondbolag som har skrivit under de 6 principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI). Syftet med PRI är att integrera hållbarhetsfrågor både inför och efter en investering. Målet är att öka kunskapen och förståelsen för en hållbar utveckling inom vår bransch.

Swesif

Swesif har tagit fram faktabladet ”hållbarhetsprofilen”, där sparare på ett enkelt sätt kan se hur fondbolagen jobbar med hållbara och ansvarsfulla investeringar. Profilen beskriver hur fonderna väljer in, väljer bort, påverkar och följer internationella standarder.

Ifrågasatta branscher

Det ska vara enkelt att undvika placeringar i ifrågasatta branscher. Med data från Sustainalytics visar vi om mindre än 0,10% av fondens innehav i nuläget utgörs av innehav i kontroversiella vapen, pornografi, tobak, alkohol eller spel. En grön bock betyder att fonden inte har några aktuella innehav alls eller mindre än 0,10% av fondens totala innehav i den branschen.

Global Compact

För fonder med denna märkning har fondbolaget signerat Global Compact som utgör världens största hållbarhetsinitiativ med syftet att mobilisera en global rörelse inom näringslivet för en hållbar framtid. Alla som ansluter sig skriver under 10 grundläggande principer som berör mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption. Global Compact erbjuder dessutom stöd i att utvecklas och att jobba för de globala målen. Läs mer om de 10 principerna här.