Om Futur Pension

For information about Futur Pension in English please click here

Futur Pension är ett digitaliserat, svenskt försäkringsbolag. Vi erbjuder privatpersoner och företag helhetslösningar inom tjänstepensioner, kapitalförsäkring, privata pensioner och livförsäkringar.

Futur Pension (fd Danica Pension) var ett digitaliserat bolag från start, med en passion för att bygga starka kundrelationer. Redan från grundandet av företaget 1999 har vi varit en föregångare inom insurtech. Vid den tiden var vi den svenska länken till danska Danica Pension. Vi kan därmed kombinera en lång försäkringstradition med ett nytt, modernt sätt att arbeta och en kostnadseffektiv administration.

Futur Pension är ett svenskt livförsäkringsbolag som fungerar som en fintech med en kapitallätt och självfinansierande affärsmodell. Vi fokuserar på att uteslutande tillhandahålla fondförsäkringar och pensioner till privat- och företagskunder.

Med hög förändringsbenägenhet och en kundcentrerad inställning är också våra system en förlängning av vårt tänkande. Som kostnads- och serviceledare i Sverige utmärker Futur Pension sig med vår helt digitaliserade kundinteraktion på den molnbaserade IT-infrastrukturen. Våra K/I tal är lägst i hela branschen och avståndet ökar med automatik år efter år.

Plattformsramverket bygger på den senaste Microsoft-teknologin och Angular-plattformen för att bygga mobila och stationära webbapplikationer, utvecklad av Google. Det ger oss snabbhet och prestanda i världsklass. Skalbarheten gör det möjligt för oss att växa och utöka vårt erbjudande eller hantera nya krav från våra kunder snabbt. I kombination med en domänstyrd och ibland händelsedriven arkitektur kan vi omedelbart spåra och reagera på alla förändringar som görs inom våra system.

Det är viktigt för oss att vara oberoende. Vi har inga egna fonder och är inte bundna till några fondförvaltare. Valet av fonder som erbjuds görs i samråd med oberoende värderingsinstitut. Vårt primära fokus är att skapa försäkringslösningar som tilltalar våra kunder och skapar en positiv upplevelse, nu och i framtiden.

Vår mission
Vår mission

Vår mission

”Som oberoende aktör ska vi skapa de bästa förutsättningarna för det långsiktiga sparandet genom att erbjuda de enklaste och säkraste processerna och de mest innovativa lösningarna.”

Att vara en oberoende aktör ger oss en unik position på marknaden. Med en egen teknisk plattform har vi en lång historia av att agera självständigt och kunna utveckla vårt erbjudande i samklang med våra kunders behov. Det långsiktiga sparandet är vår arena där enkelhet i våra processer och säkerhet i regelverk och teknik skapar trygghet och tillit. Vår drivkraft är att ständig vara på tå och hitta de optimala lösningarna för våra kunder och partners.

Vår vision

”Att skapa en positiv upplevelse, nu och i framtiden.”

Varje dag gör vi vårt yttersta för att varje kontakt med oss ska vara en positiv upplevelse. Det är vår ledstjärna i allt vi gör för våra partners, kunder och medarbetare. Det är vår strävan i varje tjänst och produkt vi utvecklar. Vår vision omfamnar allt vi står för och tror på. Den visar inte bara vägen för vad vi ska göra och hur vi ska göra det, utan beskriver också vilken roll vi vill spela för människor, nu och i framtiden.

Vår vision

Våra värderingar

”Vi är engagerade i vårt arbete
Vi är pålitliga i våra åtaganden
Vi är enkla att ha att göra med
Vi är omtänksamma i våra relationer
- Och vi har roligt på vägen”

Våra värderingar beskriver de beteenden vi hyllar och som hjälper oss att förverkliga vår vision, och samtidigt guidar oss i det vardagliga arbetet.

Vårt hållbarhetsarbete

”Hållbart. Nu och i framtiden.”

Vår vision om en positiv upplevelse, nu och i  framtiden, avspeglas i högsta grad i vårt hållbarhetsarbete. Vi som organisation vill föregå med gott exempel för andra. Därför har vi bland annat hållbarhetscertifierat hela vår personal och anslutit oss till Swesif, Global Compact samt PRI. Dessutom erbjuder vi en rad verktyg som gör det lättare än någonsin för sparare att välja hållbart. 

Vårt hållbarhetsarbete

Organisation

Ledning

Chairman

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Torgny Johansson

Född 1975, i bolaget sedan 2021

Chairman

RISKCHEF
CHIEF RISK OFFICER

Johanna Danielsson

Född 1972, i bolaget sedan 2007

Chairman

FÖRSÄLJNINGSCHEF, VICE VD
CHIEF SALES OFFICER

Fredrik Ohlin

Född 1965, i bolaget sedan 1999

Chairman

FINANSCHEF
CHIEF FINANCIAL OFFICER

Nils Liljeberg

Född 1965, i bolaget sedan 2019

Chairman

PERSONALCHEF, HÅLLBARHET
HR, SUSTAINABILITY

Josefin Eklund

Född 1975, i bolaget sedan 2016

Chairman

JURIDIK
HEAD OF GOVERNANCE & LEGAL

Carl-Henrik Holm

Född 1979, i bolaget sedan 2014

Chairman

CHEF FÖRSÄKRING
CHIEF COMMERCIAL OFFICER

Patrik Uväng

Född 1976, i bolaget sedan 2013

Chef Kund & Partner Service
Head of Customer & Partner Service

Marina Tyllman

Född 1983, i bolaget sedan 2007

CHEF IT
CHIEF INFORMATION OFFICER

Mattias Forsberg

Född 1973, i bolaget sedan 2022

CHEF STRATEGI
Head of Strategy

Robin Norberg

Född 1987, i bolaget sedan 2022

Styrelse

CHAIRMAN OF THE BOARD

Johan Agerman

Född 1962, i styrelsen sedan 2019 Aktiva uppdrag 6

MEMBER OF THE BOARD

Jan Dahlqvist

Född 1963, i styrelsen sedan 2019 Aktiva uppdrag 11

MEMBER OF THE BOARD

Dominik Hennen

Född 1981, i styrelsen sedan 2019 Aktiva uppdrag 2

MEMBER OF THE BOARD

Thomas Schmitt

Född 1964, i styrelsen sedan 2019 Aktiva uppdrag 2

MEMBER OF THE BOARD

Claes Carlson

Född 1958, i styrelsen sedan 2021 Aktiva uppdrag 4

MEMBER OF THE BOARD

Susanne Larsson

Född 1971, i styrelsen sedan 2022 Aktiva uppdrag 5

MEMBER OF THE BOARD

Britta Dürschlag

Född 1974, i styrelsen sedan 2022 Aktiva uppdrag 1

Ägare

Polaris Equity

Polaris är en dansk-svensk kapitalfond med huvudsäte i Köpenhamn som investerar i medelstora bolag i Norden. Polaris har funnits sedan 1998.
 

Besök Polaris hemsida

Acathia Capital

Acathia Capital är specialiserat på investeringar i Europas finanssektorer och grundades 2003.

 

Besök Acathias hemsida

Revisor

PwC

Huvudansvarig Per-Morgan Sandström

Finansiell information

Premieinkomsterna 2022 minskade till 36 miljarder efter 2021 års rekordnivåer på 45 miljarder (jfr. 23 miljarder i 2020). Den underliggande affären är fortsatt attraktiv men antalet börsnoteringar, vilket i hög grad drev premieinkomsterna under 2021 sjönk kraftigt i och med turbulensen på aktiemarknaden.
Trots starkt positiva nettoinflöden minskade det förvaltade kapitalet till 168 miljarder, vilket förklaras av att börserna gick ned. Bolagets vinst ökade däremot från 182 miljoner till 260 miljoner.
Den underliggande affären är i grunden stabil och Futur fortsätter att utvecklas enligt gällande strategi. Styrelse och ledning ser med tillförsikt fram emot de kommande åren.

Strategi

Sedan 1999 har Futur utvecklat en plattform för att tillsammans med våra partners snabbt, enkelt och effektivt skapa kundvänliga spar- och pensionstjänster. Genom åren har vi gått i bräschen för nya kundvänliga lösningar. Vi har exempelvis alltid haft fri flytträtt av pension och vi var först med rabatterade fonder till spararna.
Futur låter kunderna välja hur de vill bli servade och har ett utbud som sträcker sig från robotiserad sparcoachning till individanpassade tjänstepensionslösningar och professionell förmögenhetsförvaltning.
Vår plattform möjliggör framtidssäkra, transparenta, effektiva spar- och pensionslösningar och idag förvaltar vi spar- och pensionskapital i nära samarbete med ett fyrtiotal partners - från fintechbolag till privatbanker.
Vårt erbjudande backas upp av personligt engagemang och stor kompetens. Allt vi gör genomsyras av enkelhet och transparens mot kunder och partners.

Verksamhet i detalj

Futur driver direkt livförsäkringsrörelse i form av värdepappersanknuten personförsäkring (fondförsäkring) samt depåförsäkring inom ramen för traditionell livförsäkring utan garanti. Båda försäkringsformerna innebär att försäkringstagaren bär placeringsrisken och att Futur inte ställer några garantier på avkastning av kapital.
Futurs intäkter bygger huvudsakligen på avgifter på det förvaltade kapitalet. Avgifterna täcker bestånds- och premieprovisioner till distributörer och rådgivare samt egna driftskostnader. Storleken på det förvaltade kapitalet och kostnadsdisciplin är därmed nyckelfaktorer för bolagets lönsamhet.

Finansiell utveckling

Under de senaste åren har Futur kraftigt ökat premievolymen och det förvaltade kapitalet tack vare ett konkurrenskraftigt tjänsteutbud, god service och starka samarbeten. Antalet anställda har ökat eftersom bolaget har valt att ha fast anställda i stället för konsulter. Ständig effektivisering bidrar till att administrationskostnaderna inte utvecklas i samma takt som förvaltat kapital och premievolym.   

Nyckeltal

För en översiktlig bedömning av bolagets potential och effektivitet bör en kombination av nyckeltal som beskriver storlek på förvaltat kapital (intjäning), total premievolym (potential), administrationskostnader (effektivitet) och antal anställda (effektivitet) användas.

Solvenskapitalkvoten är ett mått framräknat enligt Solvensregelverket. Måttet visar kvoten mellan bolagets åtaganden och storleken på bolagets kapitalbas. Eftersom Futur Pension erbjuder fond- och depåförsäkring bär försäkringstagarna, som ovan nämnts, placeringsrisken.

 
2022
2021
2020
2019
2018
Förvaltat kapital (Mdr)
2022169
2021194
2020128
2019107
201880
Total premievolym (Mdr)
202237
202145
202023
201918
201820
Adminkostnader* (MSEK)
2022118
2021141
2020130
2019142
2018133
Vinst (MSEK)
2022260
2021182
2020110
2019106
201897
Antal anställda
202295
202187
202076
201968
201862
Solvenskapitalkvot (SCR)
2021148%
2021128%
2020127%
2019127%
2018133%
Marknadsandel
202211%
202111%
20208%
20197%
20188%
* Alla driftskostnader exklusive provisioner, avskrivningar på balanserade anskaffningskostnader samt anskaffningskostnader.
Solvenskapitalkvoten är ett mått framräknat enligt Solvensregelverket. Måttet visar kvoten mellan bolagets åtaganden och storleken på bolagets kapitalbas. Eftersom Futur Pension erbjuder fond- och depåförsäkring bär försäkringstagarna, som ovan nämnts, placeringsrisken.
Finansiell information
169mdr

Förvaltat kapital 2022

37mdr

Total premievolym 2022

11 %

Marknadsandel

Kontakta oss

Linnégatan 18

114 47 Stockholm

Org nr 516401-6643

Bankgiro 5256-5397