Avskaffandet av avdragsrätt för privat pensionssparande gjorde inte att behovet av att komplettera din pension med ett privat sparande försvann. 
Skillnaden är att det nu istället med fördel görs i en kapitalförsäkring. Vi har flera förmånliga kapitalförsäkringslösningar att välja mellan.
När du tecknar en kapitalförsäkring hos Futur Pension har du skaffat dig ett tryggt och fördelaktigt sparande utan onödigt krångel. En kapitalförsäkring är dessutom en utmärkt sparform som komplement till den allmänna pensionen och din tjänstepension.

Kapitalförsäkring – ett enkelt sätt att spara

Behåll mer själv

Köp och sälj värdepapper utan att deklarera transaktionerna. I stället betalar din försäkring en schablonskatt. Med en kapitalförsäkring betalar du ingen skatt för vinster och utdelningar, i fondförsäkringar betalar du heller inga avgifter vid fondbyte. Dessutom är utbetalningarna alltid skattefria. På så sätt får du behålla mer av dina sparade pengar själv. Om du skulle avlida före försäkringstidens slut betalas 101 procent (eller av dig valt dödsfallsbelopp) ut till de förmånstagare du valt.

Risker 

Det är du som försäkringstagare som svarar för den värdemässiga risken i din försäkring. Futur Pension utövar inget aktivt ägandeskap och bevakar eller skyddar inte värdet på gjord investering. Du bör inte genomföra placeringar utan att först fullständigt ha förstått och accepterat alla risker som placeringen medför, och anpassat placeringen efter din ekonomiska situation. 
 
Var uppmärksam på att valutarisk uppstår när du köper t.ex en fond som investerar i utländska värdepapper, eftersom fonden värderas i svenska kronor medan investeringar som görs utanför Sverige görs i respektive lands valuta. Valutarisk uppkommer även om fonden som har sitt säte i utlandet, då fonden handlas och förvaltas i en annan valuta än svenska kronor, uppkommer en valutarisk för dig som placerar svenska kronor. Som exempel kan en bra fondplacering i Storbritannien bli mindre värd när den räknas om i svenska kronor, om den svenska kronan samtidig har stärkts gentemot det brittiska pundet. 
 
I en värdepappersplacering utsätts du även för marknadsrisk. Marknadsrisk är risken att marknaden i sin helhet, eller viss del av marknaden, där du som kund har din investering, t.ex. den svenska aktiemarknaden, går ner. 
 
Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Premier i en kapitalförsäkring placeras i värdepapper och dessa kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kapitalförsäkring i pensionssyfte

Då du kan välja att få din kapitalförsäkring utbetald under en längre tid, likt en pension, är detta en bra lösning för dig som vill komplettera din pension via ett privat sparande. Speciellt för detta ändamål har vi tagit fram produkten Kapitalförsäkring Fond. Eller Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för ditt fortsatta pensionssparande.

Fond- eller depåförsäkring?

Futur Pension erbjuder kapitalförsäkringar i form av fond- och depåförsäkring för både företag och privatpersoner.

Med kapitalförsäkring fond får du tillgång till vårt utbud av noga utvalda och hållbarhetsgranskade fonder, plus ett antal trygghetsjänster för att förenkla dina möjligheter till en god långsiktig avkastning. Vårt fondutbud hittar du här och våra trygghetstjänster här.

En kapitalförsäkring depå passar dig som sparar större belopp och vill kombinera värdepappersdepåns flexibilitet med kapitalförsäkringens fördelar, i en kapitalförsäkring depå kan du i princip handla med alla typer av värdepapper så som aktier, fonder och aktieindexobligationer. Läs mer om produkten Kapitalförsäkring Depå nedan.
Eller Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för ditt fortsatta pensionssparande.

Kapitalförsäkring för företag passar bra både som ett månadssparande till en buffert och som placering av överskottslikviditeten. Målet kan till exempel vara kommande investeringar, framtida utdelningar eller bara ett sparande som buffert. Sparandet är flexibelt och du kan när som helst höja eller sänka sparpremien, eller göra uppehåll. Välj själv hur du vill ha utbetalningen, som ett engångsbelopp eller löpande månadsvis. Eftersom det är ett försäkringssparande betalar företaget inte bolagsskatt på avkastningen. Istället drar vi av en avgift som motsvarar den genomsnittliga avkastningsskatten som vi sedan betalar in till Skatteverket i företagets namn. När pengarna betalas ut är de skattade och klara.

Kapitalförsäkring – ett enkelt sätt att spara

Kapitalförsäkring - Depåförsäkring

Kapitalförsäkring Depå är en sparandeform som passar företag och privatpersoner som sparar större belopp och vill kombinera värdepappersdepåns flexibilitet med kapitalförsäkringens fördelar. Du kan i princip handla med alla typer av värdepapper så som aktier, fonder och aktieindexobligationer. Vilka placeringar som är möjliga skiljer sig delvis åt mellan olika depåinstitut, exakta placeringsriktlinjer tillhandahålls av dem. Under "läs mer" nedan kan du se vilka depåinstitut vi samarbetar med.

Du kan spara regelbundet eller via engångsinsättning. Du avgör själv premiens (insättningens) storlek.

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Kapitalförsäkring Depå är en sparandeform som passar företag och privatpersoner som sparar större belopp och vill kombinera värdepappersdepåns flexibilitet med kapitalförsäkringens fördelar. Du kan i princip handla med alla typer av värdepapper så som aktier, fonder och aktieindexobligationer. Vilka placeringar som är möjliga skiljer sig delvis åt mellan olika depåinstitut, exakta placeringsriktlinjer tillhandahålls av dem. Under "läs mer" nedan kan du se vilka depåinstitut vi samarbetar med.

Du kan spara regelbundet eller via engångsinsättning. Du avgör själv premiens (insättningens) storlek.

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Full kontroll, du bestämmer

 • Vem som ska få kapitalet genom ett förmånstagarförordnande.
 • När pengarna ska betalas ut.
 • Under vilken tid pengarna ska utbetalas.
 • Om försäkringen ska ändras eller återköpas, helt eller delvis.

Skulle du avlida före försäkringstidens slut betalas 101 procent av försäkringens värde (eller av dig valt dödsfallsbelopp) ut till de förmånstagare du valt.

Skatteregler

 • Alla utbetalningar från försäkringen är skattefria.
 • Utdelning på svenska värdepapper är skattefria, för utländska värdepapper tas källskatt ut enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och respektive land.
 • Futur Pension betalar schablonskatt (avkastningsskatt) per den 1 januari varje år, direkt från försäkringen.
 • Skatt på inbetalda premier beskattas löpande efter varje premieinsättning.
 • Premier (insättningar) är inte avdragsgilla i deklarationen.

Kapitalförsäkring Fond

Kapitalförsäkring Fond är en sparandeform som passar företag och privatpersoner som sparar allt från mindre månadsbelopp till större engångsbelopp. Denna sparform ger dig tillgång till vårt hållbarhetsgranskade fondutbud i kombination med kapitalförsäkringens fördelar.

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

FÖRKÖPSINFORMATION

Kapitalförsäkring Fond är en sparandeform som passar företag och privatpersoner som sparar allt från mindre månadsbelopp till större engångsbelopp. Denna sparform ger dig tillgång till vårt hållbarhetsgranskade fondutbud i kombination med kapitalförsäkringens fördelar.

Så väljer du Futur Pension

Kontakta din pensionsrådgivare eller kontakta oss så hjälper vi dig.

FÖRKÖPSINFORMATION

Full kontroll, du bestämmer

 • Vem som ska få kapitalet genom ett förmånstagarförordnande.
 • När pengarna ska betalas ut.
 • Under vilken tid pengarna ska utbetalas, till exempel under fem år anpassat till barnens studietid.
 • Om försäkringen ska ändras eller återköpas, helt eller delvis, vid behov av investeringar i företagets verksamhet.

Skulle du avlida före försäkringstidens slut betalas 101 procent av försäkringens värde (eller av dig valt dödsfallsbelopp) ut till de förmånstagare du valt.

Noga utvalda fonder

Du bestämmer själv i vilka fonder dina pengar ska placeras. Vi gör det valet enklare genom att endast erbjuda noga utvalda fonder. Hur fondutbudet ser ut varierar beroende på vilket bolag som förmedlat din försäkring. Våra fondutbud hittar du här.

Kostnadsfria fondbyten

Du kan när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din fondförsäkring är befriad från kapitalvinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Du behöver inte heller betala några extra avgifter vid byte av fond.

Fonder byter du enkelt genom att logga in på vår internettjänst – Futur Pension eService.

Logga in

Trygghetstjänster som ingår i KapitalSpar hos Futur Pension

Fondbytesgaranti

Byte av fonder sker i två steg – först säljs dina gamla fonder och därefter köps de nya. I normalfallet genomförs köpordern först när säljordern gått igenom. Med vår Fondbytesgaranti genomförs köp- och säljordern samtidigt – det gör att du alltid får gällande köpkurs minst en dag tidigare än vad du annars skulle fått.

Hållbarhetsgranskning

Försäkra dig om att dina pengar placeras hållbart i företag som inte bryter mot regler för till exempel mänskliga rättigheter och miljö.

Oberoende urval

För att vårt fondutbud ska styras av fondernas kvalitet låter vi en oberoende part sköta urvalsprocessen.

 

Skatteregler

 • Alla utbetalningar från försäkringen är skattefria.
 • Kapitalvinster och utdelningar i fonderna är skattefria.
 • Futur Pension betalar schablonskatt (avkastningsskatt) per den 1 januari varje år, direkt från försäkringen.
 • Skatt på inbetalda premier beskattas löpande efter varje premieinsättning.
 • Premierna (dina insättningar) är inte avdragsgilla i deklarationen.