Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

Fonden är en aktiefond med inriktning mot nordiska bolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av högt teknikinnehåll och bolag vars verksamhet kännetecknas av en hög grad av forskning och utveckling för egen eller annans räkning. Fonden har som målsättning att genom ovan nämnda inriktning långsiktigt, över minst fem år, överträffa sitt jämförelseindex VINX Small Cap Net. VINX Small Cap Net tillhandahålls av Nasdaq, Inc., som inte är en administratör som ingår i det register som avses i artikel 36 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016. Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2022-09-23 (SEK) 132,96
Morningstarkategori Branschfond, ny teknik
UCITS Ja
ISIN SE0012193019
Bloomberg ticker N/A
Jmf-index MSCI World/Information Technology
Webbsida N/A
Startdatum 2019-02-04
Förvaltat kapital, milj. 10 138 SEK
Normanbelopp 13 088 SEK
Basvaluta SEK
Registreringsland SWE
Fondbolag TIN Fonder
Förvaltningsavgift 1,50 %
Ordinarie årlig avgift 1,53 %

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot 0,50
Volatilitet 22,77
Genomsnittlig årlig avkastning 9,20 %
Tracking error 15,69
Informationskvot -0,70

Morningstar sustainability rating

Morningstar sustainability rating
Rank i kategori 81 %
Hållbarhetsvärde 22,85
Baserat på 92 % av fondkapitalet
Hållbarhetsvärde per 2022-07-31

Hur fungerar hållbarhetsbetyget?

Hållbarhetsinformation som tillhandahålls av Morningstar baseras på Sustainalytics analys av bolagens hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). De tre delarna väger olika tungt i olika branscher. Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Jordgloberna är alltså ett relativt betyg. Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med alla andra fonder oavsett kategori. Hållbarhetsvärdet är alltså ett mer absolut värde.

% rank i kategori värdet anger fondens relativa placering gentemot andra fonder inom samma Morningstarkategori bland de fonder som har erhållit ett Hållbarhetsvärde. Exempel: en % rank i kategorin på 4 innebär att fonden tillhör de 4 % fonder med högst hållbarhetsvärde.

Hållbarhetsmandat innebär att information om ESG-fokus behöver finnas med i fondens prospekt/informationsbroschyr, informationen bygger på data insamlad av Morningstar.

Normbaserad screening

Ethix

Fonden har inte kunnat bedömas

Pri

Fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar – PRI.

SWESIF

Swesifs hållbarhetsprofil är ett faktablad som visar hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

Fondutveckling 2022-08-31

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

6
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 96,16
Räntebärande och likvida medel 3,84

Avkastning

  2017 2018 2019 2020 2021
Avkastning i % N/A N/A N/A 69,88 6,20
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond -42,87 -13,08 -12,54 -27,07
Jmfindex -14,89 -8,04 6,10 -6,94
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond -45,79 15,04 N/A 32,96
Jmfindex -4,08 68,18 N/A 112,07

Regioner

10 största innehav

Evolution AB 8,10 %
Embracer Group AB 8,01 %
Surgical Science Sweden AB 4,73 %
ChemoMetec A/S 4,54 %
Cint Group AB Ordinary Shares 3,91 %
Kindred Group PLC Shs Swedish Depository Receipts 3,43 %
Novo Nordisk A/S Class B 3,30 %
Swedish Orphan Biovitrum AB 3,30 %
Take-Two Interactive Software Inc 3,27 %
Paradox Interactive AB 3,05 %
Övriga innehav är fördelade på 50 värdepapper 50,54 %

Sektorallokering