Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

CB Save Earth Fund är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier som ingår i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2020-08-13 (EUR) 21,48
Morningstarkategori Branschfond, miljö
UCITS Ja
ISIN LU0354788688
Bloomberg ticker N/A
Jmf-index MSCI World
Webbsida N/A
Startdatum 2008-06-09
Förvaltat kapital, milj. 1 008 SEK
Normanbelopp 13 574 SEK
Basvaluta EUR
Registreringsland LUX
Fondbolag CB Asset Management AB
Förvaltningsavgift 1,00 %
Ordinarie årlig avgift 1,59 %
Rabatterad årlig avgift 1,59 %

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot 0,86
Volatilitet 14,67
Genomsnittlig årlig avkastning 11,93 %
Tracking error 5,61
Informationskvot 0,27

Morningstar sustainability rating

Morningstar sustainability rating
Rank i kategori 15 %
Hållbarhetsvärde 23,10
Baserat på 100 % av fondkapitalet
ESG fokus
Hållbarhetsvärde per 2020-06-30

Hur fungerar hållbarhetsbetyget?

Hållbarhetsinformation som tillhandahålls av Morningstar baseras på Sustainalytics analys av bolagens hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). De tre delarna väger olika tungt i olika branscher. Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Jordgloberna är alltså ett relativt betyg. Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med alla andra fonder oavsett kategori. Hållbarhetsvärdet är alltså ett mer absolut värde.

% rank i kategori värdet anger fondens relativa placering gentemot andra fonder inom samma Morningstarkategori bland de fonder som har erhållit ett Hållbarhetsvärde. Exempel: en % rank i kategorin på 4 innebär att fonden tillhör de 4 % fonder med högst hållbarhetsvärde.

Hållbarhetsmandat innebär att information om ESG-fokus behöver finnas med i fondens prospekt/informationsbroschyr, informationen bygger på data insamlad av Morningstar.

Ethix Fund Screening

Ethix

Fonden har inte kunnat bedömas

Pri

Fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar – PRI.

SWESIF

Swesifs hållbarhetsprofil är ett faktablad som visar hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

Svanenmärkt fond

Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska (se frågor och svar).

Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.

Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.

Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett påverkansarbete gentemot företagen i portföljen.

Fondutveckling 2020-07-31

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

5
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 88,40
Räntebärande och likvida medel 11,70
Övrigt -0,09

Avkastning

  2015 2016 2017 2018 2019
Avkastning i % 6,24 6,67 16,23 -5,57 37,67
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond 4,25 5,08 12,27 -2,64
Jmfindex -5,09 0,75 6,36 -10,94
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond 15,60 48,53 68,28 135,91
Jmfindex 3,39 38,77 54,11 200,05

Regioner

10 största innehav

Xylem Inc 4,60 %
Danaher Corp 4,50 %
Stewart Investors APAC Sstby VI EUR Acc 4,49 %
NIBE Industrier AB B 4,08 %
Thermo Fisher Scientific Inc 3,99 %
Halma PLC 3,72 %
IDEX Corp 3,36 %
Schneider Electric SE 3,05 %
Kingspan Group PLC 2,96 %
Spirax-Sarco Engineering PLC 2,93 %
Övriga innehav är fördelade på 35 värdepapper 51,18 %

Sektorallokering