Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

CB Save Earth Fund är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier som ingår i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2021-10-18 (EUR) 29,71
Morningstarkategori Branschfond, miljö
UCITS Ja
ISIN LU0354788688
Bloomberg ticker N/A
Jmf-index MSCI World
Webbsida N/A
Startdatum 2008-06-09
Förvaltat kapital, milj. 1 786 SEK
Normanbelopp 13 493 SEK
Basvaluta EUR
Registreringsland LUX
Fondbolag CB Asset Management AB
Förvaltningsavgift 1,00 %
Ordinarie årlig avgift 1,58 %
Rabatterad årlig avgift 1,58 %

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot 1,16
Volatilitet 15,60
Genomsnittlig årlig avkastning 18,18 %
Tracking error 6,61
Informationskvot 0,86

Morningstar sustainability rating

Morningstar sustainability rating
Rank i kategori 6 %
Hållbarhetsvärde 20,14
Baserat på 94 % av fondkapitalet
Hållbarhetsvärde per 2021-08-31

Hur fungerar hållbarhetsbetyget?

Hållbarhetsinformation som tillhandahålls av Morningstar baseras på Sustainalytics analys av bolagens hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). De tre delarna väger olika tungt i olika branscher. Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Jordgloberna är alltså ett relativt betyg. Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med alla andra fonder oavsett kategori. Hållbarhetsvärdet är alltså ett mer absolut värde.

% rank i kategori värdet anger fondens relativa placering gentemot andra fonder inom samma Morningstarkategori bland de fonder som har erhållit ett Hållbarhetsvärde. Exempel: en % rank i kategorin på 4 innebär att fonden tillhör de 4 % fonder med högst hållbarhetsvärde.

Hållbarhetsmandat innebär att information om ESG-fokus behöver finnas med i fondens prospekt/informationsbroschyr, informationen bygger på data insamlad av Morningstar.

ISS ESG Fund Rating

Ethix

Fonden har inte kunnat bedömas

Pri

Fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar – PRI.

SWESIF

Swesifs hållbarhetsprofil är ett faktablad som visar hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

Svanenmärkt fond

Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska (se frågor och svar).

Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.

Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.

Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett påverkansarbete gentemot företagen i portföljen.

Fondutveckling 2021-09-30

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

5
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 94,93
Räntebärande och likvida medel 5,08
Övrigt -0,01

Avkastning

  2016 2017 2018 2019 2020
Avkastning i % 6,67 16,23 -5,57 37,67 11,54
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond 26,52 -2,71 5,39 13,23
Jmfindex 23,52 0,39 3,11 8,97
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond 26,77 81,93 111,69 219,36
Jmfindex 26,76 52,71 96,14 297,03

Regioner

10 största innehav

NIBE Industrier AB Class B 4,54 %
Xylem Inc 4,41 %
Thermo Fisher Scientific Inc 3,87 %
Schneider Electric SE 3,84 %
Danaher Corp 3,65 %
Stewart Inv Asia Pac Sustnby VI EUR Acc 3,40 %
Infineon Technologies AG 3,40 %
Eurofins Scientific SE 3,34 %
Kingspan Group PLC 3,16 %
Alfa Laval AB 3,13 %
Övriga innehav är fördelade på 33 värdepapper 58,50 %

Sektorallokering