Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

CB Save Earth Fund är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens målsättning är att erbjuda kapitaltillväxt på lång sikt genom att huvudsakligen investera i aktier som ingår i WilderHill New Energy Global Innovation Index, The Cleantech Index och S&P Global Water Index samt i aktivt och passivt förvaltade fonder. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika. Fonden är aktivt förvaltad, portföljen koncentrerad och investeringsbesluten långsiktiga. Förvaltningen följer ett etiskt och hållbart ramverk samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2022-09-22 (EUR) 25,60
Morningstarkategori Branschfond, miljö
UCITS Ja
ISIN LU0354788688
Bloomberg ticker N/A
Jmf-index MSCI ACWI
Webbsida N/A
Startdatum 2008-06-09
Förvaltat kapital, milj. 2 079 SEK
Normanbelopp 13 007 SEK
Basvaluta EUR
Registreringsland LUX
Fondbolag CB Asset Management AB
Förvaltningsavgift 1,00 %
Ordinarie årlig avgift 1,52 %

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot 0,88
Volatilitet 15,51
Genomsnittlig årlig avkastning 13,18 %
Tracking error 8,02
Informationskvot 0,27

Morningstar sustainability rating

Morningstar sustainability rating
Rank i kategori 5 %
Hållbarhetsvärde 19,04
Baserat på 100 % av fondkapitalet
Hållbarhetsvärde per 2022-07-31

Hur fungerar hållbarhetsbetyget?

Hållbarhetsinformation som tillhandahålls av Morningstar baseras på Sustainalytics analys av bolagens hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). De tre delarna väger olika tungt i olika branscher. Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Jordgloberna är alltså ett relativt betyg. Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med alla andra fonder oavsett kategori. Hållbarhetsvärdet är alltså ett mer absolut värde.

% rank i kategori värdet anger fondens relativa placering gentemot andra fonder inom samma Morningstarkategori bland de fonder som har erhållit ett Hållbarhetsvärde. Exempel: en % rank i kategorin på 4 innebär att fonden tillhör de 4 % fonder med högst hållbarhetsvärde.

Hållbarhetsmandat innebär att information om ESG-fokus behöver finnas med i fondens prospekt/informationsbroschyr, informationen bygger på data insamlad av Morningstar.

Normbaserad screening

Ethix

Fonden har ingen andel placeringar i bolag som ifrågasätts

Pri

Fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar – PRI.

SWESIF

Swesifs hållbarhetsprofil är ett faktablad som visar hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

Svanenmärkt fond

Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska (se frågor och svar).

Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.

Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.

Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett påverkansarbete gentemot företagen i portföljen.

Fondutveckling 2022-08-31

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

6
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 81,18
Räntebärande och likvida medel 18,83
Övrigt -0,01

Avkastning

  2017 2018 2019 2020 2021
Avkastning i % 16,23 -5,57 37,67 11,54 39,51
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond -15,33 -5,63 8,71 -5,13
Jmfindex -4,65 -5,27 8,05 -2,60
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond -8,61 40,73 81,84 198,17
Jmfindex 4,32 32,20 81,24 281,29

Regioner

10 största innehav

Thermo Fisher Scientific Inc 4,28 %
NIBE Industrier AB Class B 3,69 %
Danaher Corp 3,53 %
Schneider Electric SE 3,32 %
Republic Services Inc 3,05 %
Xylem Inc 3,04 %
Stewart Inv Asia Pac Sustnby VI EUR Acc 2,93 %
Aalberts NV 2,78 %
Kingspan Group PLC 2,73 %
Eurofins Scientific SE 2,67 %
Övriga innehav är fördelade på 33 värdepapper 49,34 %

Sektorallokering