Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

Fondstrategi

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot nischade, snabbväxande teknikbolag globalt. Fonden är aktivt förvaltad av ett förvaltarteam som fokuserar på att hitta de bästa investeringsmöjligheterna bland tusentals småbolag. Investeringar görs över hela världen inom områden så som hälsa, säkerhet, resurseffektivisering och digitalt innehåll. Målsättningen är att genom förvaltarteamets områdesexpertis och fundamental aktieanalys skapa möjlighet till en god riskjusterad avkastning. Förvaltningen bedrivs inom Lannebo som är ett självständigt och helt oberoende fondbolag. Fonden investerar inte i bolag inom branscher så som fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.

Nyheter

  Arkiv

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2022-05-20 (SEK) 146,14
Morningstarkategori Branschfond, ny teknik
UCITS Ja
ISIN SE0013236049
Bloomberg ticker N/A
Jmf-index MSCI World/Information Technology
Webbsida N/A
Startdatum 2019-11-07
Förvaltat kapital, milj. 995 SEK
Normanbelopp 13 816 SEK
Basvaluta SEK
Registreringsland SWE
Fondbolag Lannebo Fonder
Förvaltningsavgift 1,60 %
Ordinarie årlig avgift 1,62 %

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot N/A
Volatilitet N/A
Genomsnittlig årlig avkastning N/A
Tracking error N/A
Informationskvot N/A

Morningstar sustainability rating

Morningstar sustainability rating
Rank i kategori 65 %
Hållbarhetsvärde 21,25
Baserat på 97 % av fondkapitalet
Hållbarhetsvärde per 2022-03-31

Hur fungerar hållbarhetsbetyget?

Hållbarhetsinformation som tillhandahålls av Morningstar baseras på Sustainalytics analys av bolagens hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). De tre delarna väger olika tungt i olika branscher. Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Jordgloberna är alltså ett relativt betyg. Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med alla andra fonder oavsett kategori. Hållbarhetsvärdet är alltså ett mer absolut värde.

% rank i kategori värdet anger fondens relativa placering gentemot andra fonder inom samma Morningstarkategori bland de fonder som har erhållit ett Hållbarhetsvärde. Exempel: en % rank i kategorin på 4 innebär att fonden tillhör de 4 % fonder med högst hållbarhetsvärde.

Hållbarhetsmandat innebär att information om ESG-fokus behöver finnas med i fondens prospekt/informationsbroschyr, informationen bygger på data insamlad av Morningstar.

Normbaserad screening

Ethix

Fonden har inte kunnat bedömas

Pri

Fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar – PRI.

SWESIF

Swesifs hållbarhetsprofil är ett faktablad som visar hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

Fondutveckling 2022-04-30

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

6
Låg risk
Hög risk

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 95,61
Räntebärande och likvida medel 4,39

Avkastning

  2017 2018 2019 2020 2021
Avkastning i % N/A N/A N/A 42,09 20,30
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond -18,60 -6,86 -4,34 -21,89
Jmfindex -19,69 -8,45 -9,80 -18,66
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond -7,40 N/A N/A 46,14
Jmfindex 8,73 N/A N/A 51,38

Regioner

10 största innehav

BTS Group AB Class B 4,16 %
Revenio Group Oyj 3,42 %
Knowit AB 3,33 %
Ping Identity Holding Corp Ordinary Shares 3,22 %
Karnov Group AB 3,08 %
Addnode Group AB Class B 3,06 %
Viavi Solutions Inc 3,02 %
CyberArk Software Ltd 2,85 %
SPS Commerce Inc 2,83 %
The Descartes Systems Group Inc 2,82 %
Övriga innehav är fördelade på 42 värdepapper 63,82 %

Sektorallokering